Nie pamiętasz hasła?

Zdarza się najlepszym! Podaj adres e-mail, a wyślemy Ci link do resetowania hasła.

Adres e-mail

Regulamin

 1. PRZEDMIOT UMOWY
  1. Na warunkach określonych w ogólności w regulaminie zakupów (“Regulamin Zakupów”) a w szczególności w niniejszym regulaminie („Regulamin Subskrypcji”), Subskrybent zobowiązuje się do zakupu – za wynagrodzeniem – uzgodnionej ilości oraz rodzaju kawy do osobistego użytku („Subskrypcja”), a Sprzedawca zobowiązuje się realizować Subskrypcję z profesjonalną starannością i z uwzględnieniem preferencji wskazanych na następującej stronie WWW: hi.coffeedesk.pl.
  2. Do zawarcia między Subskrybentem a Sprzedawcą (łącznie, „Strony”) umowy w przedmiocie Subskrypcji („Umowa Subskrypcyjna”) potrzeba, aby Subskrybent:
   1. potwierdził, że jest Konsumentem;
   2. zaakceptował Regulamin Subskrypcji i (aktualny) Regulamin Zakupów;
   3. wybrał ilość i rodzaj kawy spośród wariantów oferowanych przez Sprzedawcę;
   4. wybrał częstotliwość dostaw kawy spośród wariantów przewidzianych przez Sprzedawcę;
   5. przesłał tak zdefiniowaną Subskrypcję za pomocą formularza Subskrypcji zamieszczonego przez Sprzedawcę na następującej stronie WWW: hi.coffeedesk.pl
  3. Dla uniknięcia wątpliwości, do Umowy Subskrypcyjnej stosuje się postanowienia Regulaminu Subskrypcji oraz – w zakresie z nim niesprzecznym – postanowienia Regulaminu Zakupów, w tym dotyczące rękojmi, gwarancji oraz ochrony danych osobowych. Dla przykładu, „Subskrybentem” w rozumieniu Regulaminu Subskrypcji jest Konsument (w rozumieniu § 1 ust. 7 Regulaminu), który posiada aktywne Konto Klienta (w rozumieniu § 1 ust. 8 Regulaminu), założone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zakupów.
 2. REALIZACJA SUBSKRYPCJI
  1. Na podstawie Umowy Subskrypcyjnej Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Subskrybentowi zamówioną kawę, z częstotliwością (co 14 albo co 30 dni) wybraną przez Subskrybenta, na adres fizyczny wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta. Wysyłka będzie realizowana do 4 dni roboczych od momentu pobrania płatności za dany okres subskrypcji.
  2. W ramach Umowy Subskrypcyjnej Subskrybent może jednostronnie zmienić – dowolną ilość razy – rodzaj kawy, a także – dowolną ilość razy – zwiększyć jej ilość, pod tym jednak warunkiem, że kolejne wybory mieszczą się w wariantach oferowanych wówczas przez Sprzedawcę. Zmiany dokonane przez Subskrybenta wywołują skutek po upływie 30 dni od ich wprowadzenia poprzez Konto Klienta na stronie hi.coffeedesk.pl
  3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć niezwłocznie Subskrybentowi – na jego adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta – potwierdzenie zawarcia Umowy Subskrypcyjnej, w tym kopię treści zawartych w formularzu Subskrypcji, Regulaminu Zakupów oraz Regulaminu Subskrypcji, a także potwierdzenie zmian dokonanych na podstawie pkt. 2.2 powyżej.
 3. WYNAGRODZENIE
  1. Wynagrodzenie płatne jest w:
   1. wysokości wynikającej ze wskazań dokonanych w Subskrypcji, z uwzględnieniem przewidzianych preferencji;
   2. wyłącznie kartą płatniczą lub kredytową – . wynagrodzenie jest pobierane co 14 dni albo co 30 dni, stosownie do wariantu Subskrypcji wybranego przez Subskrybenta.
  2. Zapłata wynagrodzenia warunkuje dostawę kawy w tym sensie, że wysyłka kawy następuje w ciągu 48 godzin od dokonania płatności.
 1. OKRES OBOWIĄZYWANIA
  1. Umowa Subskrypcyjna zostaje zawarta w dniu przesłania Subskrypcji zgodnie z pkt. 1.2 powyżej i wiąże przez czas nieokreślony. Subskrybent może rozwiązać Umowę Subskrypcyjną z dowolnej przyczyny, za wypowiedzeniem złożonym nie później niż na 48 godzin przed pobraniem wynagrodzenia za kolejny okres subskrypcyjny.
  2. Sprzedawca może rozwiązać Umowę Subskrypcyjną:
   1. za co najmniej 30-dniowym okresem wypowiedzenia skutecznym na dzień zakończenia programu subskrypcyjnego określonego w Regulaminie Subskrypcji, gdy Sprzedawca zdecydował się zakończyć ten program;
   2. ze skutkiem natychmiastowym, gdy Subskrybent opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia co najmniej 14 dni w stosunku do terminu płatności wskazanego w pkt. 4.1.
  3. Oświadczenie woli rozwiązania Umowy Subskrypcyjnej może nastąpić w postaci elektronicznej poprzez Konto Klienta lub z wykorzystaniem adresów email wskazanych, odpowiednio, w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta oraz w pkt. 2.2 powyżej.
 1. POSTANOWIENIA RÓŻNE I KOŃCOWE
  1. Do prawa odstąpienia od Umowy Subskrypcyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, zgodne w tym względzie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Odstąpienie (anulowanie) może nastąpić poprzez konto klienta, gdzie Subskrybent ma do dyspozycji przycisk do anulowania.
  2. Regulamin Subskrypcji wchodzi w życie z dniem 27.01.2021 roku.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulamin Subskrypcji z następujących przyczyn, mianowicie:
   1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mającej wpływ na treść Regulaminu Subskrypcji i skutkującej koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
   2. wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść Regulaminu Subskrypcji i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
   3. zapobiegania naruszeniom Regulaminu Subskrypcji lub przeciwdziałania nadużyciom;
   4. usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu Subskrypcji;
   5. zmiany technologicznej w procesie zakładania Konta Klienta lub zakupowym
  4. Sprzedawca poinformuje Subskrybenta o treści zmian na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu Subskrypcji na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta. Jeśli Subskrybent nie złoży w ww. terminie oświadczenia woli rozwiązania Umowy zgodnie z pkt. 4.1 zdanie drugie powyżej, Subskrybent będzie związany postanowieniami zmienionego Regulaminu Subskrypcji.
  5. Aktualny Regulamin Subskrypcji, a także wszelkie jego poprzednie wersje są dostępne na następującej stronie WWW: hi.coffeedesk.pl/regulamin.